நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!!

சிலரின் வேண்டுகோள்களுக்கு இணங்க முந்தய பதிவு வாபஸ் வாங்கப்படுகிறது.

தேன்கூடு போட்டியில் மூன்றாவது இடமாம், கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சந்தோஷமும் இருக்கிறது.

ஒட்டு போட்டவர்களுக்கும்(?) தேன்கூட்டிற்க்கும் நன்றி.

இவங்கல்லாம் பேசுறதக் கேளுங்க

Spiro Agnew – Hippies

Anwar al-Sadat – Peace

Apollo 11 – The Eagle Has Landed

Apollo 11 – One Small Step For Man

Apollo 13 – Houston We Have a Problem

P.T. Barnum – 1890 Commercial

Battle of Midway – Eyewitness Account

Marlon Brando – Offer He Can’t Refuse

William Jennings Bryan – The Republic

George Bush – Death of Communism

Johnny Carter – Nomination

Fidel Castro – Ambition

Fidel Castro – Cuban Revolution

Fidel Castro – We Have The Power

Neville Chamberlain – Meeting With Hitler

Winston Churchill – Finest Hour

Bill Clinton – Renewal

Calvin Coolidge – America and the War

Calvin Coolidge – Duty of Government

James Dean – Tearing Me Apart

John Dulles – Free People Will Never Remain Free

Amelia Earhart – Aviation

Amelia Earhart – Women

Thomas Edison – Electricity and Progress

Albert Einstein – E=mc^2

Albert Einstein – Non-Violence

Albert Einstein – Nuclear Weapons

Albert Einstein – World Peace

Robert Frost – Fire and Ice

Mahatma Gandhi – Soldier of Peace

Bill Gates – Vision

Lou Gehrig – Luckiest Man

Hermann Goering – Dimitrov

Hermann Goering – Prussian State Council

Hermann Goering – Stalingrad

Samuel Gompers – Labor’s Service to Freedom

Che Guevara – Speech 1

Che Guevara – Speech 2

Che Guevara – Speech 3

Al Gore – Internet

Adolf Hitler – Announcement of his death

Adolf Hitler – War Declaration

Lyndon Johnson – All Men Are Equal

Edward Kennedy – Eulogy for Robert

John F. Kennedy – Cuban Missile Crisis

John F. Kennedy – Announcement that he had been shot

John F. Kennedy – Announcement of his death

Robert Kennedy – What We Need

Dr. Martin Luther King Jr. – I Have a Dream

Vladimir Lenin – 1918 Speech

The Life Alert Commercial “Help I’ve fallen and I can’t get up!”

Charles Lindbergh – No Intervention (1941)

Charles Lindbergh – Seeing Europe

Douglas MacArthur – Fade Away

Malcolm X – Conditions in the Ghetto

Malcolm X – By Any Means

Malcolm X – Open Revolt

Malcolm X – No Unity

Malcolm X – White Man is the Enemy

Nelson Mandela – Freedom For All

Joseph McCarthy – Jackals

Joseph McCarthy – One and the Same

Joseph McCarthy – Traitors are not Gentlemen

Margaret Mead – Women’s Work

Richard Nixon – 1971 State of the Union Address

Al Pacino – Scarface

Pearl Harbor Attack – BBC Announcement

Pearl Harbor Attack – CBS Announcement

Pearl Harbor Attack – NBC Announcement

Robert Edwin Peary – North Pole

John Pershing – Fighting For You

Dan Quayle – Representative

Ronald Reagan – Government is the Problem

Paul Reubens – Take a Picture

John D. Rockefeller Jr. – Address

Eleanor Roosevelt – Freedom and Justice

Franklin Delano Roosevelt – Declaration of War Against Japan

Franklin Delano Roosevelt – Inaugural Address

Franklin Delano Roosevelt – 1940 Democratic National Convention Speech

Franklin Delano Roosevelt – Announcing Beginning of World War 2

Franklin Delano Roosevelt – Requesting War on Japan

Theodore Roosevelt – Social and Industrial Justice

Theodore Roosevelt – The Right of the People to Rule

Ernest Shackleton – My South Polar Expedition

Josef Stalin – Address

Josef Stalin – Fight Fascists

Josef Stalin – Germany

Gloria Steinem – Humanism

William Howard Taft – The Rights of Labor

Margaret Thatcher – Falkland Islands

President Truman – Atomic Bombing of Japan

President Truman – Threatening Japan

Woodrow Wilson – 1915 Speech to Indians