கடவுளைக் கண்ட பாரீஸ் ஹில்டன்

ஜெயில் பலருக்கு பலரைக் காட்டிக் கொடுக்கும். பாரீஸ் ஹில்டன் “அக்காவிற்கு” கடவுளைக் காட்டிக் கொடுத்திருக்கிறது. என்னமோ நல்லாயிருந்தா சர்தான். ஜெயில் போடும் முன்பே “பைபிள்” உடன் காட்சி தந்தவருக்கு இப்பொழுது கடவுள் காட்சி தந்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது.

“I was not eating or sleeping. I was severely depressed and felt as if I was in a cage. I was not myself. It was a horrible experience.”

When Barbara asked Paris how she’s changed, Paris responded:

“I used to act dumb. It was an act. I am 26 years old, and that act is no longer cute. It is not who I am, nor do I want to be that person for the young girls who looked up to me. I know now that I can make a difference, that I have the power to do that. I have been thinking that I want to do different things when I am out of here. I have become much more spiritual. God has given me this new chance. God has released me.”

காசு கொடுத்தா சந்தோஷம் கிடைக்குமா?

கிடைக்கும் என்கிறது சமீபத்தில் நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சி. அதைப் போலவே நண்பர்களும் சந்தோஷமான உறவினர்களும் கூட பணத்தால் கிடைப்பார்கள் என்கிறது. என்ன உண்மை சுடும் என்பதால் நம்மால் அதை ஒப்புக் கொள்ள முடியாது!

It is one of the most pondered questions of all time – can money buy happiness?

The answer, according to a study, is yes – but so can friendships and successful relationships.

Researchers have been trying to calculate what effect our finances and lifestyle have on our emotions.

Their main source was a survey of 10,000 Britons, who were asked to rate their level of happiness and answer questions on their wealth, health and social relations.

The team, from the University of London, then placed all these people on a “life satisfaction scale” of one (utterly miserable) to seven (euphoric).

Using the information they had collated, they could calculate how much extra money the average person would have to earn every year to move up from one point on the scale to another.

They also worked out how far life events and changing social relationships on their own could move someone up the satisfaction scale.

By comparing these two types of information, they were able to put a “price” on social and lifestyle factors. So, for example, they found that having excellent health was worth the equivalent of a £304,000-a-year pay rise in how happy it made you feel.

Marriage increases happiness levels by the same amount as earning an extra £54,000 a year, although, surprisingly, living together was worth more, at an extra £82,500. Meanwhile, chatting to your neighbours on a regular basis would make you as happy as getting a £40,000-a-year pay boost.

The scale also works in reverse, however, so that the grief of becoming widowed decreases your satisfaction-with life by the same amount as your salary dropping £200,000 a year.

Dr Nattavudh Powdthavee, one of the main researchers, said: “One of the things we wanted to find out was the answer to the age-old question – can money buy the greatest amount of happiness for us?”

What they found, he explained, was that the results showed the importance of social relationships.

“One potential explanation is that social activities tend to require our attention while they are being experienced, so that the joy derived from them lasts longer in our memory,” he said.

“Income, on the other hand, is mostly in the background.

“We don’t normally have to pay so much attention to the fact that we’ll be getting a pay packet at the end of the week or month, so the joy derived from income doesn’t last as long.”