கொஞ்ச(சு)ம் கொடைக்கானல் படங்கள்

பூ

kodai view

Bulbul

Kodai View

Love this flower

IMG_0099

Kodaikanal Sunset View

Kodai View

Red-Whiskered BulBul

படங்களில் கிளிக்கி பெரிதாக்கலாம். திருமணம் முடிந்து கொடைக்கானல் சென்றிருந்த பொழுது எடுத்தப் படங்கள்.